Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για Έλληνες- κατοίκους εξωτερικού

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας που διαμένουν με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο
 • Εξουσιοδότηση θεωρημενη για το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.
 • Επικυρωμένο Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα (με αναγραφή του τόπου κατοικίας της αλλοδαπής) και, εφόσον γίνεται γάμος με αλλοδαπό, τα στοιχεία των μελλονύμφων με ελληνικούς χαρακτήρες.
 • Παράβολο 15 € από Δημόσιο Ταμείο (π.χ. Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής)
 • Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου, όπου θα βεβαιώνεται ότι:
  1. Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα γάμου από τα αναφερόμενα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 του Α.Κ.
  2. Αν τελεί σε πρώτο ή δεύτερο γάμο κλπ.
  3. Τα στοιχεία του μέλλοντος/μελλούσης συζύγου με ελληνικούς χαρακτήρες.
 • Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των 18 ετών, δικαστική απόφαση
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Αστικής Δημοτικής Κατάστασης / Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Εκλογών

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Η άδεια γάμου εκδίδεται από το Δήμο που είναι Δημότης
 • Για τους Έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό.
 • Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος καταθέτει τα δικαιολογητικά προσκομίζοντας ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας.

TOP