Έκδοση Άδειας πολιτικού Γάμου για Έλληνες (Ν.1250/82)

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)  
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης ή Βιβλιάριο Υγείας
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης)
 • Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε., μισθωτήριο οικίας κλπ.)
 • Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα (σε δύο έντυπα, ένα για τον καθένα, με τόπο κατοικίας το Δήμο που κατοικεί ο μελλόνυμφος -όχι γενικές αναφορές, όπως "Αθήνα"-)
  στ. Παράβολο 15€ από Δημόσιο Ταμείο (π.χ. Δ.Ο.Υ. Δήμου Τριφυλλίας)
 • Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα βεβαιώνεται ότι:
  1. Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα γάμου από τα αναφερόμενα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 του Α.Κ.
  2. Αν τελεί σε πρώτο ή δεύτερο γάμο κλπ.
  3. Είναι κάτοικος Δήμου Τριφυλλίας.
   Σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο η Υ.Δ θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία.
 • Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των 18 ετών, δικαστική απόφαση
 • Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο, λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της πρώην συζύγου, εάν πρόκειται για χηρεία. Διευκρινιστικά στοιχεία: –Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, το Κάιρο ή την Κωνσταντινούπολη, ισχύει και το Πιστοποιητικό Βάπτισης του Πατριαρχείου αντί Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.
  • Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή την Αίγυπτο και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα, παντρεύονται ως αλλοδαποί.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Αστικής Δημοτικής Κατάστασης / Τμήμα Κατάστασης και Εκλογών

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο του.

TOP