Χορήγηση / Ανανέωση Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού για σύζυγο Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής ένωσης

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση για Άδεια Διαμονής (χορηγείται από το Δήμο)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Θεώρηση Εισόδου
 • Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου
 • Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου, από την οποία να εμφαίνεται η δήλωση του γάμου στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών 
 • Βεβαίωση τι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει οτι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για την δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Δικαιολογητικά για ΑΝΑΝΕΩΣΗ άδειας

 • Αίτηση για άδεια Διαμονής
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Άδεια διαμονής
 • Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταγενέστερης έκδοσης από το οποίο να προκύπτει οτι υφίσταται ο συγγενικός δεσμός
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
   Οδηγίες Συμπλήρωσης Άδειας Διαμονής
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Διοικητικού - Γραφείο Αλλοδαπών

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Σε όλα τα παραπάνω μια σειρά φωτοτυπίες επικυρωμένες & μία ακόμη σειρά φωτοτυπίες ανεπικύρωτες.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).