Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δικαιολογητικά Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114/τ.Α/08.06.06) την εγκύκλιο με αριθ. 51/οικ. 66174/29-11-2006 καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10551/23-02-2007 (ΦΕΚ246/τ.Β’/26-02-2007) Κ.Υ.Α. «Απλούστευση διαδικασιών…» και την εγκύκλιο με αριθ. 26/17059/20-03-2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο Δήμο αίτηση στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα, στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας:

Για χορήγηση προέγκρισης

 • Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (παρέχεται από την υπηρεσία)
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, ότι είναι επιτρεπτή η χρήση του κατ/τος στην περιοχή και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις Χρήσεις Γης.
 • Διάγραμμα κάλυψης της ευρύτερης περιοχής από την απεικόνιση του οποίου μπορεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες λειτουργίες που επηρεάζονται από το υπό ίδρυση κατάστημα (π.χ. σχολείο, εκκλησία, νοσοκομείο κ.α.). Το διάγραμμα κάλυψης είναι σκόπιμο να καλύπτει τα γειτνιάζοντα οικοδομικά τετράγωνα και μπορεί να είναι είτε μια φωτοτυπία ενός κοινού χάρτη είτε ένα απλό σκαρίφημα. Δηλαδή δεν απαιτείται να είναι διάγραμμα θεωρημένο από οποιαδήποτε αρχή.
 • Διπλότυπο είσπραξης από Δήμο Κυπαρισσίας 185,00€ (ΚΥΑ 61167/17.12.2007 των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  Φ,Ε,Κ, Β΄ 2438/28.12.2007). Για Υπεραγορές Τροφίμων  (SUPER MARKETS) με εμβαδόν μέχρι 1000 τ.μ. 180,00 €, ενώ με εμβαδόν πάνω από 1.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ. 250,00 €, και με εμβαδόν πάνω από 5.000 τ.μ. 375 €.  Για Κέντρα Διασκέδασης με λιγότερες από 200 θέσεις € 840,00.
  Επισημαίνεται ότι το παράβολο καταβάλλεται μία φορά, δηλαδή δεν απαιτείται νέο παράβολο για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. Το παράβολο δεν επιστρέφεται ανεξάρτητα από το αν χορηγηθεί προέγκριση ή όχι.
 • Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνη δήλωση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών από το οποίο να προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η συγκεκριμένη χρήση.
 • Αναλυτικότερα, αν δεν υπάρχει κανονισμός θα δηλώνει ότι «δεν υπάρχει κανονισμός και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων του κτηρίου, επιτρέπει τη χρήση του χώρου και τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ως …». Στη δήλωση θα φαίνεται η ιδιότητα του δηλούντος: διαχειριστής ή ιδιοκτήτης.
  Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, ο ιδιοκτήτης του χώρου στη δήλωσή του θα δηλώνει ότι «δεν υπάρχει διαχειριστής…».
  Αν αρνηθεί ο διαχειριστής, ο ιδιοκτήτη του χώρου στη δήλωσή του θα δηλώνει ότι «αρνήθηκε ο διαχειριστής…».
  Σε περίπτωση χρήσης πρασιάς να αναφέρει ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης «ότι επιτρέπεται η κατάληψη του ιδιόκτητου χώρου (πρασιά) από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών».
  Οι υπεύθυνες δηλώσεις επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής.

Σημειώνεται ότι το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης  της  οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και όχι από το στάδιο της προέγκρισης ίδρυσης.

Μετά την προέγκριση

 • Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (παρέχεται από την υπηρεσία).
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδικής Ταυτότητας Ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.
 • Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 περί μη τελεσίδικης καταδίκης αδικημάτων του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/1979 όπως ισχύει», όπου απαιτείται ποινικό μητρώο, [Η υπηρεσία τις ελέγχει δειγματοληπτικά με αυτεπάγγελτη αναζήτηση σύμφωνα με την 2458/05 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267/Β΄/01-03-05)]
 • Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση ή παραχώρηση του καταστήματος στον αιτούντα (μισθωτήριο κλπ).
 • Οικοδομική άδεια του κτιρίου του καταστήματος, σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από την πολεοδομία.
 • Βεβαίωση Κύριας Χρήσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας (και για κτίριο που υπάρχει πριν το 1955). Η Κύρια χρήση θα συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της κάτοψης του καταστήματος, σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ανοικτών εξωστών -πατάρια-).
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ).
 • Σχεδιαγράμματα εις 3πλούν των χώρων του καταστήματος κατόψεως και καθέτου τομής σε κλίμακα 1:50 υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από μηχανικό και θεωρημένα από την Πολεοδομία. Να αναφέρουν το ωφέλιμο εμβαδόν, τους αποθηκευτικούς χώρους, την πρασιά (αν υπάρχει). Εάν το κατάστημα έχει πατάρι ή υπόγειο να υπάρχουν ανάλογα σχεδιαγράμματα και γι’ αυτά.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Για καταστήματα που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες (εξαιρούνται τα αμιγή μπαρ, τα αμιγή παραδοσιακά καφενεία και τα κέντρα διασκέδασης) θα πρέπει στα σχεδιαγράμματα να αποτυπώνονται δύο χώροι στην αίθουσα πελατών, ένα χώρο για τους μη καπνίζοντες (τουλάχιστον 50% του συνολικού χώρου) & ένα χώρο για τους καπνίζοντες πελάτες.
  Σε περίπτωση αιθουσών αναψυχής να υπάρχει στα σχέδια περίγραμμα των παιχνιδιών (μπιλιάρδα-τραπέζια-πάγκοι-ψυγεία κλπ) & ωφέλιμο εμβαδόν χώρου.
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας.
 • Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έναρξης άσκησης επιτηδεύματος (Φ/Α επικυρωμένη).
 • Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κυπαρισσίας (2ος όροφος) περί μη οφειλής στον Δήμο (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006).
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  για κομμωτήρια, κουρεία, περιποίηση άκρων κ.λ.π. (Φ/Α επικυρωμένο)
 • Βεβαίωση παρακολούθησης ειδικής σχολής για κρεοπωλεία (Φ/Α επικυρωμένο).
 • Γνωμοδότηση Υγειονομικής Υπηρεσίας περί της καταλληλότητας του καταστήματος (γίνεται υπηρεσιακά από το Δήμο μετά την κατάθεση των δικ/κών).

Β΄. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Ο.Ε.  -  Ε.Ε.  &  Ε.Π.Ε.  -  Α.Ε.
Πέρα από τα αναφερόμενα στην (Α’) ενότητα δικαιολογητικά επί πλέον:

 • Καταστατικό της Εταιρίας (νόμιμα εκδιδόμενο). Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο.
 • Πράξη της Εταιρίας που να ορίζει τον εκπρόσωπο και υπεύθυνο για τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές κ.λ.π. διατάξεις και Υ.Δ. αποδοχής.
 • Τα με α/α 3, 4, 5 δικαιολογητικά της Α’ παραγράφου για όλους τους εκπροσωπούντες αυτήν μετόχους ή εταίρους αντίστοιχα.
 • Δημοσίευση του εταιρικού στο Φ.Ε.Κ. (αφορά μόνο τις Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

Γ΄. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 • Βεβαίωση της Πολεοδομίας ότι ο χώρος προβλέπεται στην άδεια οικοδομής, είναι χώρος κύριας χρήσης και έχει προσμετρηθεί στον συντελεστή δόμησης.
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας προσωπικού και θαμώνων και ότι διαθέτει έξοδο κινδύνου ανεξάρτητα από τον αριθμό καθισμάτων του καταστήματος.
 • Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου «…ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης.».
  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Α. Σε περίπτωση που το κατάστημα σερβίρει οινοπνευματώδη ποτά πρέπει να έχει απόσταση κατ’ ελάχιστο 50 μέτρα από Σχολεία, Ναούς, Φροντιστήρια, Κλινικές, Στρατώνες και Εργοστάσια.
  Β. Κατ’ εξαίρεση, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των οικείων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Τελών - Φόρων - Δικαιωμάτων έκδοσης αδειών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).
 • Τηλέφωνα συναρμόδιων Υπηρεσιών:
  1. Δ/νση Πολεοδομίας Νομαρχίας Αθηνών: 210-6019725 (726-710) fax 6019740,
   (Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 372- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ).
  2. Δ/νση Υγείας Νομαρχίας Αθηνών: 210-6087030 (3-4) - fax:6399996
   (Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  3. Δ' Γραφ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: 210-6034272- fax: 6034276,
   (Πυρ/κό Μουσείο Κ. ΜΗΛΙΣΗ & Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΠΑΛΛΗΝΗ)