Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω συνταξιοδότησης του κατόχου

(παρ. 5 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08.06.06)
Νοείται η αλλαγή του προσώπου του ιδιοκτήτη, που μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία (π.χ. πώληση, δωρεά, εκμίσθωση, κληρονομική διαδοχή, χρησιδάνειο κλπ.).

 
Δικαιολογητικά
 • Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (έντυπο του Δήμου) 
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
 • Έγγραφο (σύμβαση, συμβολαιογραφικό έγγραφο κλπ), από το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση της επιχείρησης και της άδειας λειτουργίας της (υπόδειξης της πρωτότυπης).
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής, αν πρόκειται για αλλοδαπό, ή έγγραφο νομιμοποίησης του φερόμενου ως εκπροσώπου της εταιρίας κλπ.
 • Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 περί μη τελεσίδικης καταδίκης αδικημάτων του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/1979 όπως ισχύει», όπου απαιτείται ποινικό μητρώο. [Η υπηρεσία τις ελέγχει δειγματοληπτικά με αυτεπάγγελτη αναζήτηση σύμφωνα με την 2458/05 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267/Β΄/01-03-05).
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι: «Ως νέος κύριος του καταστήματος … που βρίσκεται στη οδό … δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάση των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια με αριθμό … στον/ην…». Σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδούς ή ανακριβούς δηλώσεως, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, θα ανακαλείται άμεσα η άδεια.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 • Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης Δήμου) 185,00 €.
 • Μισθωτήριο.
 • Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής περί μη οφειλής (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.).
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας.
 • Η έναρξη επαγγέλματος αρμόδιας Δ.Ο.Υ. [ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ]
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Τελών - Φόρων - Δικαιωμάτων έκδοσης αδειών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).