Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Τριφυλίας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Τριφυλίας

Με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19‐8‐2020 ΠΥΣ εγκρίθηκε για το Δήμο Τριφυλίας η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Τριφυλίας , έξι   (6) θέσεων πλήρους απασχόλησης και έντεκα (11 )μερικής απασχόλησης .

Ο Δήμος Τριφυλίας προέβη στην ανακοίνωση της προκήρυξης (αριθμ. πρωτ107/21-8-2020) και στην ορθή επανάληψη αυτής ΑΔΑ:ΨΩ1ΕΩΗΕ-ΩΑΣ) η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την με αριθμ. 50175/7‐8‐2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στις 21/08/2020 στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Δήμου Τριφυλίας επί της οδού Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία.

Από την 02-09-2020 έως και την 03-09-2020, τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για εξέταση εσφαλμένου υπολογισμού μοριοδότησης στην

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : dimtrifylias@gmail.com.

Οι πίνακες α)Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης πλήρους απασχόλησης ορθή επανάληψη β) Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης μερικής απασχόλησης ορθή επανάληψη γ) προσωρινός γενικός πίνακας κατάταξης- μοριοδότησης ορθή επανάληψη των υποψηφίων της ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Τριφυλίας έχουν ως εξής :