ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 212 του Ν. 3584/2007 και του αρ. 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256Α’/2020) με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214Α’/2020) για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγ

Ανακοίνωση           

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας  8 (οκτώ) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της  ανάγκης

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ως κάτωθι: Δύο (2) ΔΕ Οδηγών και δύο (2) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/Γενικών καθηκόντων.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 19-02-2021 έως και την 22-02-2021 και ώρα 23.59 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: dimtrifylias@gmail.com

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης-υπ. δήλωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.dimostrifylias.gr.

Πληροφορίες στα τηλ. 27613-60702, 60703, Γραφείο Προσωπικού Δήμου Τριφυλίας.

 

TOP