ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

TOP