Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
 • Αστυνομική ταυτότητα
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ληξιαρχείου

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Επειδή τα δικαιολογητικά ποικίλουν κατά περίπτωση, επικοινωνήστε απαραιτήτως με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου (βλ. παραπάνω).
 • Η Ληξιαρχική πράξη γέννησης εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο γεννήθηκε το τέκνο. Επομένως ο Δήμος την χορηγεί μόνο για άτομα που γεννήθηκαν στο Δήμο Κυπαρισσίας. Εάν η γέννηση έγινε σε μαιευτήριο που ανήκει σε άλλο Δήμο, αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο του οικείου Δήμου.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

 

TOP