Δήλωση Διαζυγίου

Δικαιολογητικά
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • ή Πληρεξούσιο
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης που κατέστη αμετάκλητος (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν)
  • ή Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου Ορθοδόξων Χριστιανών μόνο το Διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης. 
   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ληξιαρχείου

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Ληξιαρχείο
Σημεία Παραλαβής
 • Ληξιαρχείο

Διευκρινιστικά στοιχεία

 • Η προθεσμία δήλωσης είναι τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητος η δικαστική απόφαση. Για καθυστέρηση μέχρι ενενήντα ημερών επιβάλλεται πρόστιμο 4,5€ και για πάνω από ενενήντα ημέρες 13€.