Δήλωση Θανάτου

Δικαιολογητικά
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Βεβαίωση του γιατρού ή του νοσοκομείου με όλα τα στοιχεία του νεκρού.
  • Κατάθεση αστυνομικης ταυτότητας θανόντος.
   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ληξιαρχείου

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Ληξιαρχείο
Σημεία Παραλαβής
 • Ληξιαρχείο
 

Διευκρινιστικά στοιχεία

 • Ο θάνατος δηλώνεται στο Δήμο που συνέβη το γεγονός ή στο Δήμο που θα γίνει η ταφή.
 • Η δήλωση πρέπει να γίνεται πριν την ταφή, ειδάλλως η υπόθεση παραπέμπεται στον εισαγγελέα.
 • Περιέχει: Πιστοποίηση Θανάτου και Άδεια Ταφής.

TOP