Βεβαίωση τετραγωνικών για σύνδεση εργοταξιακού με ΔΕΗ

Δικαιολογητικά
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • ΑΦΜ
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Άδεια οικοδομής
  • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου
  • Συμβόλαιο με τα στοιχεία του οικοπέδου
   (διεύθυνση, ιδιοκτήτης, εμβαδό)
 • Χρήματα ή ισοδύναμα χρημάτων
  • Πληρωμή ΤΑΠ και αποχέτευσης
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις