Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο δημοτολόγιο

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (με όλες τις μεταβολές) αφού προσκομιστεί στο Ληξιαρχείο επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.
  • Πιστοποιητικό Γέννησης από τα Δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο έως πριν την υιοθεσία και από τα οποία πρόκειται να διαγραφεί
  • Πιστοποιητικό Γέννησης από τα Μητρώα Αρρένων (αν πρόκειται για αγόρι) στο οποίο αναφέρεται η Απόφαση Νομαρχίας βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων
   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Αστικής Δημοτικής Κατάστασης / Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Σημεία Παραλαβής
 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Διευκρινιστικά στοιχεία

 • Η προθεσμία δήλωσης είναι τριάντα μέρες από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητος η δικαστική απόφαση. Για καθυστέρηση μέχρι ενενήντα ημερών επιβάλλεται πρόστιμο 4,5€ και για πάνω από ενενήντα μέρες 13€.

TOP