Αρχική εγγραφή ενηλίκου (από καθορισμό ιθαγένειας ή πολιτογράφηση)

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
 • Απόφαση Περιφέρειας ή Νομαρχίας
 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως (επίσημη μετάφραση)
 • Πιστοποιητικό Γάμου, εάν είναι έγγαμος/έγγαμη (επίσημη μετάφραση)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (επίσημη μετάφραση)
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Δημοτολόγια του κράτους (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων τέκνων

   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP