Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση(σε περίπτωση αφάνειας)(χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα εάν πρόκειται για αφάνεια
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Ληξιαρχική πράξη Θανάτου από τον αρμόδιο Δήμαρχο γι' αυτόν που απεβίωσε. Εκδίδεται από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα
  • ή Αντίγραφο της τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για όσους κηρύσσονται σε Αφάνεια
   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Αστικής Δημοτικής Κατάστασης / Τμήμα Αστικής Κατάστασης

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Τμήμα Αστικής Κατάστασης
Σημεία Παραλαβής
 • Τμήμα Αστικής Κατάστασης

Διευκρινιστικά στοιχεία

TOP