Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων από εκεί που είναι εγγεγραμμένος σε β' εγγραφή
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη Δήλωση του πατέρα για την παραμονή στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου
   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Αστικής Δημοτικής Κατάστασης / Τμήμα Αστικής Κατάστασης

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Τμήμα Αστικής Κατάστασης
Σημεία Παραλαβής
 • Τμήμα Αστικής Κατάστασης

Διευκρινιστικά στοιχεία

TOP