Διόρθωση τόπου γέννησης

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
    • Αστυνομική ταυτότητα και των 2 συζύγων
  • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
    • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης - Βάπτισης του ιδίου 
   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Σημεία Παραλαβής
  • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Διευκρινιστικά στοιχεία

TOP