Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Μία φωτογραφία άνα πιστοποιητικό
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι άγαμος
 • Σε περίπτωση που δεν είναι δημότης και είναι εγγεγραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων του Δήμο μας, απαιτείται και πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Internet
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση) 
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Εξουσιοδότηση

   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Internet
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση(σε περίπτωση αφάνειας)(χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα εάν πρόκειται για αφάνεια
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Ληξιαρχική πράξη Θανάτου από τον αρμόδιο Δήμαρχο γι' αυτόν που απεβίωσε. Εκδίδεται από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα
  • ή Αντίγραφο της τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για όσους κηρύσσονται σε Αφάνεια
   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Αστικής Δημοτικής Κατάστασης / Τμήμα Αστικής Κατάστασης

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Τμήμα Αστικής Κατάστασης
Σημεία Παραλαβής
 • Τμήμα Αστικής Κατάστασης

Διευκρινιστικά στοιχεία

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων από εκεί που είναι εγγεγραμμένος σε β' εγγραφή
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη Δήλωση του πατέρα για την παραμονή στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου
   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Αστικής Δημοτικής Κατάστασης / Τμήμα Αστικής Κατάστασης

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Τμήμα Αστικής Κατάστασης
Σημεία Παραλαβής
 • Τμήμα Αστικής Κατάστασης

Διευκρινιστικά στοιχεία

Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα στο Δήμο

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης.
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο)
  1. Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. Ταυτότητα ή Εξουσιοδότηση ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης
  3. Φορολογικές δηλώσεις των δύο τελευταίων ετών και του τρέχοντος έτους, αν υπάρχει(π.χ. εάν η αίτηση γίνεται το 2005, θα πρέπει να προσκομιστούν οι δηλώσεις των ετών 2003-2005) ή αντίγραφα λαγαριασμών (Δ.Ε.Η. - Ο.Τ.Ε. - Ε.Υ.Δ.Α.Π.), από τις οποίες να προκύπτει ότι τα μέλη της οικογένειας είναι μόνιμοι κάτοικοι Αγίας Παρασκευής τα δύο τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα.
  4. Εφόσον προσέρχεται ένα μόνο μέλος της οικογένειας, εξουσιοδότηση για τα υπόλοιπα μέλη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία.Η βεβαίωση απαιτείται για κάθε ενήλικο μέλος χωριστά. 
 • Υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 1599/1986 που αναφέρει τη φράση "από την έκδοση των πιστοποιητικών μέχρι σήμερα δεν έχω τελέσει γάμο"

Ενημέρωση οικογενειακής μερίδας σε περίπτωση διάζευξης ή χηρείας:

 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου που αναφέρει την απόφαση του δικαστηρίου για λύση του γάμου,εάν πρόκειται για διαζευγμένο σύζυγο,ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, εάν πρόκειται για εν χηρεία σύζυγο
 • Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων προκειμένου αυτά να γραφτούν στα Δημοτολόγια του γονέα που έχει την επιμέλεια, εάν πρόκειται για διαζευγμένο σύζυγο και επικυρωμένο το ιδιωτικό συμφωνητικό.

   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP