Εγγραφή Αδηλώτου στα Μητρώα Αρρένων

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με καταχωρημένη τη δημοτικότητα των γονέων (Σε περίπτωση που αναγράφεται διαφορετικός Δήμος, από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, αρνητική βεβαίωση από το Δήμο αυτό περί μή εγγραφής του αδηλώτου τέκνου στα Μητρώα Αρρένων του).
 • Ληξιαρχική Πράξη γάμου γονέων με προσδιορισμό επωνύμου τέκνων
 • Μια φωτογραφία εφόσον ο αδήλωτος είναι πάνω από 14 ετών
 • Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου για το γιο, από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένος ο πατέρας
 • Μια Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (χορηγείται από την Υπηρεσία) 
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP