Πιστοποιητικό Αδηλώτου

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
    (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
  • Δημαρχείο
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

TOP