Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών λόγω θανάτου

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή Εξουσιοδότηση
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εάν δεν υπάρχει στο Ληξιαρχείο του Δήμου
 • Δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 με δύο (2) μάρτυρες (ο ένας να μην έχει συγγενική σχέση)

 

   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 
 • Αίτηση για έκδοση του πιστοποιητικού μπορεί να κάνει είτε ο ίδιος ο πλησιέστερος συγγενής είτε άτομο που αποδεικνύει έννομο συμφέρον για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είτε τρίτο άτομο, το οποίο φέρει εξουσιοδότηση.
 • Ο θανών ή θανούσα να είναι Δημότης Αγίας Παρασκευής
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP