Πιστοποιητικό Γέννησης

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Εξουσιοδότηση
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

 
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Internet
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Στην παραλαβή εκτυπώνεται η αίτηση
 • Επειδή τα δικαιολογητικά ποικίλουν κατά περίπτωση, επικοινωνήστε απαραιτήτως με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου (βλ. παραπάνω).
 • Εάν πρόκειται για πιστοποιητικό γέννησης για κάθε νόμιμη χρήση ή για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, ισχύουν τα παραπάνω.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).
 • Εάν πρόκειται για πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (για τέκνα κάτω των 12 ετών), εφόσον αυτό εκδίδεται από το Δήμο, θα πρέπει να προσέλθει ο ίδιος ο γονέας του τέκνου, ενώ απαιτούνται επιπλέον:
  1. Παρουσία του τέκνου και
  2. Μία φωτογραφία του τέκνου
   Είναι όμως δυνατό, εάν δεν συντρέχουν οι δύο αυτές προϋποθέσεις, να χορηγηθεί από το Δήμο ειδικό πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου και η ταυτοπροσωπία να γίνει κατόπιν στο Αστυνομικό Τμήμα (με παρουσία του τέκνου και φωτογραφία).
 • TOP