Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Μία φωτογραφία άνα πιστοποιητικό
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι άγαμος
 • Σε περίπτωση που δεν είναι δημότης και είναι εγγεγραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων του Δήμο μας, απαιτείται και πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Internet
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP