Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για μειωμένη θητεία)

Δικαιολογητικά
 • Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για περισσότερες πληροφορίες).
 • Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όταν υπάρχει διάζευξη ή θάνατος) από τον Δήμο που είναι ο/η σύζυγος (σε περίπτωση που ο ένας εκ των δύο είναι σε άλλο Δήμο.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία
Παραλαβής
Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).
 • Δύο μάρτυρες με τις ταυτότητές τους (ΟΧΙ συγγενείς Α΄ βαθμού)

TOP