Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση
 • Υπεύθυνη Δήλωση*
 • Βεβαίωση διετούς κατοικίας, που πιστοποιείται απο τη φορολογική δήλωση ή κάποιο λογαριασμό ΔΕΚΟ
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένη φωτοτυπία.
 • *να αναφέρει ότι "... διαμένω στην Αγία Παρασκευή πλέον 2 ετών, τα αντίγραφα της φορολογικής δήλωσης είναι ακριβή και τα στοιχεία που αναγράφονται αληθή". 
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP