Άδεια υποβιβασμού κρασπέδου

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Εγγυητική επιστολή αποκαταστάσεως της οδού της εκσκαφής
  • Τοπογραφικό διάγραμμα εκσκαφής
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Bεβαίωσης
  • Δημαρχείο 
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

TOP