Δ.Ε.Υ.Α.Τ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1449 τεύχους Β' (21-10-2005) έχει συσταθεί στο Δήμο Κυπαρισσίας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Κυπαρισσίας" (Δ.Ε.Υ.Α.ΚΥ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 1, σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, έργων μεταφοράς, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής αρμοδιότητας της.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης δύνανται να είναι ο Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, κάτοικοι και δημότες της περιοχής κάθε Δήμου. Ειδικότερα το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ θα αποτελείται από:

  1. Πέντε (5) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου που συμμετέχει στην Επιχείρηση. Τέσσερις από την συμπολίτευση και ένας από την Αντιπολίτευση.
  2. Ένας (1) Δημότης του Δήμου που συμμετέχει στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης, που θα ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του και ο οποίος θα έχει γνώση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης.
  3. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου, που θα ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Συλλόγου και ο οποίος θα έχει γνώση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση θα απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων, οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των Δημοτών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, τα Δημοτικά Συμβούλια ορίζουν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 § 1 του Ν. 1069/80 και 278 Π.Δ. 410/95). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις τις δικαστικές ή εξώδικες. Σε περίπτωση απουσίας του αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο (άρθρο 5 § 4 Ν. 1069/80).   Πληροφορίες:

τηλ.: 27610-62130

TOP