Νηπιαγωγεία – Παιδικοί Σταθμοί

Ο Δήμος διαθέτει σχολικές υποδομές σε καλή κτιριακή κατάσταση και με σχετική επάρκεια χώρων,
όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω:

Νηπιαγωγεία – Παιδικοί Σταθμοί:

Δημοτική Ενότητα Αετού

 • Ένα (1) 1/θέσιο Νηπιαγωγείο με είκοσι (20) νήπια και
 • Έναν (1) Δημοτικό Παιδικό Σταθμό με είκοσι τρία (23) νήπια

Δημοτική Ενότητα Αυλώνος

 • Ένα (1) 1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο με δέκα (10) νήπια

Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων

Τέσσερα (4) Νηπιαγωγεία:

 • 1ο 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο με σαράντα επτά (47) νήπια,
 • 2ο 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο με σαράντα (40) νήπια,
 • Ένα 1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο στην τ.κ Πύργου με δέκα (10) νήπια και
 • Ένα 1/θέσιο Νηπιαγωγείο στην τ.κ Μαραθουπόλεως με δέκα (10) νήπια επίσης.
 • Ένας (1) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με σαράντα έξι (46) νήπια και
 • Ένας (1) Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός

Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας

Τρία (3) Νηπιαγωγεία:

 • 1ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο με είκοσι δύο (22) νήπια,
 • 2ο 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο με τριάντα οκτώ (38) νήπια
 • 3ο 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο με τριάντα τέσσερα (34) νήπια
 • Ένας (1) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με εβδομήντα τέσσερα (74) νήπια και
 • Ένας (1) Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός

Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών

Τρία (3) Νηπιαγωγεία:

 • 1ο 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο με είκοσι πέντε (25) νήπια,
 • 2ο 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο με τριάντα οκτώ (38) νήπια
 • 3ο 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο με τριάντα τέσσερα (34) νήπια
 • Ένας (1) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με σαράντα έξι (46) νήπια

TOP