Ανανέωση Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού για παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση Άδειας Διαμονής (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Άδεια διαμονής
 • Παράβολο 300€ (από το Δήμο)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου ή δήλωση εργοδότη οτι θα απασχολήσει τον αλλοδαπό σε συγκεκριμένη εργασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

 

  Οδηγίες Συμπλήρωσης Άδειας Διαμονής
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Διοικητικού - Γραφείο Αλλοδαπών

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Σε όλα τα παραπάνω μια σειρά φωτοτυπίες επικυρωμένες & μία ακόμη σειρά φωτοτυπίες ανεπικύρωτες.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP