Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για αλλοδαπούς

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου νόμιμο επικυρωμένο και μεταφρασμένο ή πιστοποιητικό Ελευθερίας, για τους Κυπρίους.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης από τη χώρα σας, νόμιμο επικυρωμένο.
 • Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε., μισθωτήριο οικίας κλπ.)
 • Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα με τόπο κατοικίας Δήμου Αγίας Παρασκευής) και με τα στοιχεία των μελλονύμφων στα Ελληνικά.
 • Παράβολο 15€ από Δημόσιο Ταμείο (π.χ. Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής)
 • Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο, λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του πρώην συζύγου, εάν πρόκειται για χηρεία, νόμιμο επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
 • Διαβατηρίο - ΄Αδεια Παραμονής - Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Αστικής Δημοτικής Κατάστασης/ Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Εκλογών.

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι αλλοδαποί που βρίσκονται στο Ελληνικό έδαφος και παραμένουν στην Ελλάδα νόμιμα, δηλ. έχουν άδεια παραμονής ή τουριστική βίζα κάρτα Ευρωπαίου πολίτη.
 • Για τους Σύριους, εκτός από τα παραπάνω, χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών και την εδώ πρεσβεία της Συρίας.
 • Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπή δημόσια αρχή, θα πρέπει να προσκομίζονται και στην αρχική τους έκδοση (ξενόγλωσση).
 • Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961), τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της Χάγης.
 • Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961), τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10-Ψυρρή).

TOP