Χορήγηση / Ανανέωση Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού για άσκηση ανεξάρτητης επιχειρηματικής δραστηριότητας

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση για Άδεια Διαμονής (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Θεώρηση Εισόδου
 • Παράβολο 150€ από τον Δήμο
 • Λογαριασμός τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές 
 • Βεβαίωση οτι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος
 • Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει οτι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας

Δικαιολογητικά ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ άδειας

 • Αίτηση για Άδεια Διαμονής
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Άδεια διαμονής
 • Παράβολο 300€
 • Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας οτι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα
 • Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας από τον αρμόδιο φορέα
 • Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού
 • Τρεις (3) φωτογραφίες
   Οδηγίες Συμπλήρωσης Άδειας Διαμονής
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Διοικητικού - Γραφείο Αλλοδαπών

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Σε όλα τα παραπάνω μια σειρά φωτοτυπίες επικυρωμένες.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP