Χορήγηση / Ανανέωση Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού για παροχή εξαρτημένης εργασίας

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση για άδεια Διαμονής (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Θεώρηση εισόδου 
 • Παράβολο 150€ από το Δήμο
 • Άδεια εργασίας
 • Σύμβαση εργασίας
 • Αίτηση προς χορήγηση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης
 • Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει οτι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Δικαιολογητικά για ΑΝΑΝΕΩΣΗ άδειας

 • Αίτηση για άδεια διαμονής
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Άδεια διαμονής
 • Παράβολο 2x150=300€
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει οτι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλησής του, ή σε περίπτωση σύμβασης αόριστης διάρκειας αντίγραφο αυτής συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία που θα αναφέρει οτι η εν λόγω σύμβαση είναι σε ισχύ ή δήλωση/εις εργοδότη/ών σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός εργοδότες με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τις οποίες θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης. Εξαιρούνται κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι εργαζόμενοι κατ'οίκον, οι οικοδόμοι, οι απoκλειστικοί νοσοκόμοι και οι εργαζόμενοι σε γεωργικές εργασίες οι οποίοι αδυνατούν, εκ της φύσεως του επαγγέλματός τους και της εργασιακής τους σχέσης να προσκομίσουν σύμβαση εργασίας
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

 

  Οδηγίες Συμπλήρωσης Άδειας Διαμονής
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Διοικητικού - Γραφείο Αλλοδαπών

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Σε όλα τα παραπάνω μια σειρά φωτοτυπίες επικυρωμένες.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP