Χορήγηση / Ανανέωση Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού για σπουδές

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση για Άδεια Διαμονής (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Θεώρηση εισόδου
 • Παράβολο 150€ από το Δήμο
 • Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής των απαιτούμενων τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οτι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή
 • Στοιχεία που να αποδεικνύουν οτι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά
 • Βεβαίωση οτι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει οτι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για την δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογησουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας

Δικαιολογητικά για ΑΝΑΝΕΩΣΗ άδειας

 • Αίτηση για Άδεια Διαμονής
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Άδεια διαμονής
 • Παράβολο 150€ από το Δήμο
 • Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών, από το οποίο προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του
 • Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας
 • Στοιχεία που να αποδεικνύουν οτι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 όπως ισχύει κάθε φορά
 • Τρεις φωτογραφίες
  Οδηγίες Συμπλήρωσης Άδειας Διαμονής
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Διοικητικού - Γραφείο Αλλοδαπών

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Σε όλα τα παραπάνω μια σειρά φωτοτυπίες επικυρωμένες & μία ακόμη σειρά φωτοτυπίες ανεπικύρωτες.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης

TOP