Χορήγηση / Ανανέωση Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού για θεώρηση εισόδου

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση για Θεώρηση εισόδου (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Άδεια Διαμονής
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας των δύο τελευταίων οικονομικών ετών ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει οτι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι σφαλισμένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, η οποία μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειάς του που θα συντηρούνται από αυτόν
 • Μισθωτήριο κατοικίας σε ισχύ ή δήλωση Ε9 στην περίπτωση ιδιοκατοίκησης
 • Διαβατήρια των μελών σε ισχύ
 • Υπεύθυνση δήλωση οτι τα μέλη της οικογένειάς του, για τα οποία ζητείται η έγκριση θεώρησης εισόδου, πρόκειται να κατοικήσουν μαζί του

 

  Οδηγίες Συμπλήρωσης Άδειας Διαμονής
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Διοικητικού - Γραφείο Αλλοδαπών

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Σε όλα τα παραπάνω μια σειρά φωτοτυπίες επικυρωμένες & μία ακόμη σειρά φωτοτυπίες ανεπικύρωτες.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP