Χορήγηση / Ανανέωση Άδειας Παραμονής για οικογενειακή συνένωση / τέκνα έως 18 ετών

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση για Άδεια Διαμονής (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • 3 φωτογραφίες
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Θεώρηση Εισόδου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση οτι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση
 • Βεβαίωση οτι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει οτι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας

Δικαιολογητικά για ΑΝΑΝΕΩΣΗ

 • Αίτηση για Άδεια Διαμονής
 • 3 φωτογραφίες
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Άδεια διαμονής
 • Παράβολο 300€ (απο το Δήμο)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση οτι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης του συντηρούντος ή άλλο επίσημο στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά
 • Υπεύθυνη δήλωση οτι έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  Οδηγίες Συμπλήρωσης Άδειας Διαμονής
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Διοικητικού - Γραφείο Αλλοδαπών

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Σε όλα τα παραπάνω μια σειρά φωτοτυπίες επικυρωμένες & μία ακόμη σειρά φωτοτυπίες ανεπικύρωτες.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP