Χορήγηση Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού για στελέχη εταιρειών

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες
 • Αντίγραφο του διαβατηρίου, επικυρωμένο από την Πρεσβεία
 • Αντίγραφο άδειας παραμονής, επικυρωμένο
 • Αντίγραφο άδειας εργασίας, επικυρωμένο
 • Παράβολο 147 Ευρώ από την Εφορία
 • ΦΕΚ για τη νομιμότητα της επιχείρησης που εργάζεται
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
 • Πιστοποιητικό υγείας (από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα)
 • Απλή δήλωση του αλλοδαπού για τη διεύθυνση κατοικίας
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Άδειες αλλοδαπών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Σε όλα τα παραπάνω μια σειρά φωτοτυπίες επικυρωμένες & μία ακόμη σειρά φωτοτυπίες ανεπικύρωτες.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP