Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.
 • Διπλότυπο είσπραξης από Δήμο Αγίας Παρασκευής 185,00  €.
 • Δελτίο ταυτότητας ή άλλου εγγράφου προβλεπόμενου από το νόμο φωτοαντίγραφο επικυρωμένο.
 • Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου στο οποίο θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα και την άδεια λειτουργίας των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στον χώρο αυτόν (π.χ. φροντιστήριο, γυμναστήριο, προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου, πρατήριο καυσίμων κ.λ.π.)
 • Σχεδιαγράμματα κάτοψης εις 3πλούν του χώρου που θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα σε κλίμακα 1:50 υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από μηχανικό.
 • Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έναρξης άσκησης επιτηδεύματος (Φ/Α επικυρωμένη).
 • Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής (2ος όροφος) περί μη οφειλής στον Δήμο (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006).
 • Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ, (C.E) από πιστοποιημένη εταιρεία.
 • Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος.
 • Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανών ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων. (Από τα παραπάνω έγγραφα  -9-10-11- θα πρέπει να προκύπτει ότι το μηχάνημα ανταποκρίνεται σε όλες τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 • Γνωμοδότηση Υγειονομικής Υπηρεσίας περί της καταλληλότητας (γίνεται υπηρεσιακά από το Δήμο μετά την κατάθεση των δικ/κών).
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοίκησης - Άδειες Καταστημάτων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένη φωτοτυπία.
 • Η προσκόμιση κάποιων από τα παραπάνω δικαιολογητικά είνια απαραίτητη για την προέγκριση της άδειας, ενώ τα υπόλοιπα απαιτούνται για την τελική έκδοση της άδειας
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP