Άδεια για τεχνικά παίγνια (μόνο διασκευασμένα τραπέζια)

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση

Για τον τελικό έλεγχο

 • Ποινικό μητρώο (θα αναζητείται αυταπάγγελτα)
 • Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, απο τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 1599/86.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 • Δήλωση απογραφής των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών θεωρημένη απο την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής του τέλους
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοίκησης - Άδειες Καταστημάτων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένη φωτοτυπία.
 • Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο κατάστημα. αίθουσα ή χώρο, για τον οποίο ζητείται η άδεια
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP