Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για υπόγεια καταστήματα

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Βεβαίωση της Πολεοδομίας ότι ο χώρος προβλέπεται στην άδεια οικοδομής, είναι χώρος κύριας χρήσης και έχει προσμετρηθεί στον συντελεστή δόμησης.
  • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας προσωπικού και θαμώνων και ότι διαθέτει έξοδο κινδύνου ανεξάρτητα από τον αριθμό καθισμάτων του καταστήματος.
  • Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου «…ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης».
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Τελών - Φόρων - Δικαιωμάτων έκδοσης αδειών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
  • Δημαρχείο 
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

TOP