Άδεια λειτουργίας καταστημάτων χρήσης μουσικών οργάνων

Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/τ.Β΄/86):
«στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύος ή ορισμένων εγχόρδων,
με την ένταση του ήχου να μη ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 80 db [A]
μέσα στο κατάστημα με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα…»

   
Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (έντυπο του Δήμου, παρέχεται από την υπηρεσία)Διπλότυπο είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου Κυπαρισσίας ποσού 75,00 € (παράβολο που προβλέπεται από την ΚΥΑ 61167/17.12.2007 των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  Φ,Ε,Κ, Β΄ 2438/28.12.2007).
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του καταστήματος.
 • Βεβαίωση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Α.Ε.Π.Ι. τηλ.: 6857472-7, fax: 6851576 –973, ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ & ΣΑΜΟΥ 5, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25).
 • Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κυπαρισσίας περί μη οφειλής (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006).
 • Γνωμοδότηση Υγειονομικής Υπηρεσίας (γίνεται υπηρεσιακά από το Δήμο μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών).
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Τελών - Φόρων - Δικαιωμάτων έκδοσης αδειών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
  Τα καταστήματα που θέλουν να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων, πρέπει μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους να υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση αδείας που αφορά το επόμενο έτος.
   

TOP