Άδεια λειτουργίας κινηματογράφου, θεάτρου ή κέντρου διασκέδασης

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Για τον τελικό έλεγχο Για την άδεια εγκατάστασης απαιτούνται:

 • Δήλωση του αιτούντος με το ονοματεπώνυμο και ακριβής διεύθυνση κατοικίας του υπευθύνου για την εφαρμογή νομοθεσίας περί θεάτρων-κινηματογράφων-κέντρων διασκέδασης και του εκπροσώπου αυτού σε περίπτωση απουσίας του.
 • Σχέδιο εις τριπλούν συντεταγμένο από διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στο οποίο να απεικονίζεται σε κάτοψη η θέση της εγκατάστασης τυχόν ηλεκτ/γού ομάδος σταθμού μετασχηματισμού του ρεύματος, η θέση του πίνακα διανομής, του θαλάμου προβολής και όλης εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Σχέδιο εις τριπλούν που να φαίνεται η θέση του ακινήτου σε σχέση με τα γύρω ακίνητα
 • Σχέδιο-έκθεσης εις τριπλούν για τις δομικές κατασκευές που θα γίνουν.
 • Σχέδιο-έκθεσης εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις του τεχνικού αερισμού (μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό θέατρο ή κινηματογράφο).
 • Σχέδιο-έκθεσης εις τριπλούν για τις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις που θα γίνουν.
 • Σχέδιο-έκθεσης εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης (μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό θέατρο ή κινηματογράφο).
 • Σχέδιο-έκθεσης εις τριπλούν για την εξέταση από αισθητικής άποψης θεάτρου-κινηματογράφου-κέντρου διασκέδασης (να απεικονίζεται η πρόσοψη-είσοδος των παραπάνω)
 • Το καταστατικό της εταιρείας εφόσον πρόκειται για εταιρεία
 • Δημοσίευση στο ΦΕΚ αν πρόκειται για Α.Ε .ή Ε.Π.Ε.
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
 • Μελέτη πυρασφάλειας θεωρημένη από την οικεία Π.Υ. (πρώτυπη και δύο φωτοαντίγραφα).
 • Δύο φωτογραφίες
 • Βεβαίωση Πολεοδομίας ότι όσον αφορά τις χρήσεις γης επιτρέπεται η λειτουργία θεάτρου-κινηματογράφου-κέντρου διασκέδασης και ότι ο χώρος είναι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, είναι νόμιμος και κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.
 • Για υπαίθρια κέντρα διασκέδασης βεβαίωση της Πολεοδομίας για την απόσταση.
 • Για κέντρα διασκέδασης βεβαίωση της Πολεοδομίας για την απόσταση από σχολεία, εκκλησίες, νοσοκομεία κ.λ.π.
 • Βεβαίωση μηχανικού για αερισμό-εξαερισμό του χώρου.
 • Μελέτη στατικής επάρκειας
 • Βεβαίωση  μηχανικού για ηχομόνωση
 • Απόδειξη ΔΕΗ
 • Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος αν ο αιτών είναι αλλοδαπός εκτός των χωρών ΕΕ.
 • Μισθωτήριο θεωρημένο από εφορία
 • Οικοδομική άδεια θεωρημένη από Πολεοδομία

Για την άδεια λειτουργίας απαιτούνται:

 • Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται τις υπό Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου υποδεικνυόμενες βελτιώσεις (αν το Συμβούλιο επιδεικνύει βελτιώσεις)
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοίκησης - Άδειες Καταστημάτων
 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου ότι περάτωσε τις εγκαταστάσεις του θεάτρου-κινηματογράφου-κέντρου διασκέδασης και αιτουμένου τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
 • Αντιγραφό πρακτικού επιθεώρησης του Πρωτοβουλίου Συμβουλίου
 • Δύο φωτογραφίες
 • Χαρτί από Α.Ε.Π.Ι. (για κέντρα διασκέδασης)
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών
 • Βεβαίωση οικονομικής εφορίας περί ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος.

Για την άδεια για μεταρρύθμιση-τροποποίηση ή συμπλήρωση εγκαταστάσεων απαιτούνται:

 • Σχέδιο-έκθεσης εις τριπλούν συντεταγμένο από διπλωματούχο Μηχανικό ή Αρχιτέκτωνα στο οποίο να απεικονίζονται οι μεταρρυθμίσεις-τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν
 • Αντίγραφο Πρακτικού Επιθεώρησης του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρου-κινηματογράφου-κέντρου διασκέδασης
 • Παράβολο 300 που εισπράττεται από τον Δήμο, στην περίπτωση της αδείας εγκατάστασης και άδειας για μεταρρύθμιση- τροποποίηση ή συμπλήρωση εγκαταστάσεων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένη φωτοτυπία.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).
   

TOP