Άδεια λειτουργίας παιδότοπου

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.
  (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Πρόσφατες φωτογραφίες (3) του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου.
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του Ν. 1599/86.
 • Κυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής και άδειας ασκήσεως του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν ο αιτών είναι αλλοδαπός, εκτός των χωρών της Ε.Ε.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας του ενδιαφερόμενου, απ΄όπου προκύπτει και η τελευταία θεώρηση (άρθρο 14 παρ.1 ΥΔ Α1β/8577/83).
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (άρθρο 1 Π.Δ. 180/79, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 231/89).
 • Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας, αν προκύπτει για εταιρεία στο οποίο θα φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια (Π.Δ.180/79).
 • Το προβλεπόμενο από το νόμο παράβολο 150,00 € .
 • Βεβαίωση Εφορίας περί επιδόσεως Δηλώσεως έναρξης άσκησης επιτηδεύματος (άρθρο 8 και 9 Ν.1882/90).
 • Σχεδιάγραμμα κατόψεως –και τομή- του καταστήματος σε τρία αντίτυπα διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού, εργοδηγού σχεδιαστή, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος και να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφ΄όσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 • Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα, καθώς και βεβαίωση ελέγχου ή και έκθεση επιθεώρησης για την συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφάλειας από το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ Α.Ε παιχνιδιών - παιδοτόπων.
 • Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση της Πολεοδομίας περί νομιμότητας του κτιρίου και εγκρίσεως χώρου κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατάστημα (συνημμένα το εγκριμένο σχέδιο της Πολεοδομίας) και βεβαίωση για τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση αρ. 8 Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εν ελλείψει κανονισμού ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών συμφωνεί να λειτουργήσει το υπόψη κατάστημα.
  Βεβαίωση της Πολεοδομίας ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσεως και προορίζεται για κατάστημα.
 • Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 717/Β/18.8.95-3γ/95 και ΦΕΚ 959/22.11.95 3δ/95 Πυροσβεστ. Διάταξης).
 • Δήλωση του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου για την ακίνδυνη και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του καταστήματος.
 • Αν πρόκειται για εταιρεία, αντίγραφο εταιρικού.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για:
  1. την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα ψυχαγωγούνται τα παιδιά.
  2. την πρόσληψη του προσωπικού που απαιτείται.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Τελών - Φόρων - Δικαιωμάτων έκδοσης αδειών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).
 • ΦΕΚ Παιδότοποι

TOP