Άδεια λειτουργίας πρατηρίου άρτου

Δικαιολογητικά

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ:

 • Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και του ακινήτου
  (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (έντυπο του Δήμου)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
 • Διπλότυπο είσπραξης από Δήμο Κυπαρισσίας 185,00  € για άδεια λειτουργίας πρατηρίου άρτου.
 • Απλό διάγραμμα της περιοχής που να σημειώνεται η ακριβής θέση του ακινήτου (απόσπασμα οδοράματος ή οδοιπορικό σκαρίφημα).
 • Έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι επιτρεπτή η χρήση του καταστήματος ως «πρατηρίου άρτου» στο συγκεκριμένο οίκημα (κανονισμός πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών).

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

 • Αίτηση.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή εάν πρόκειται για αλλοδαπό άδεια διαμονής καθώς και βιβλιάριο υγείας σε ισχύει.
 • Σε περίπτωση που φορέας της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο απαιτείται και θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού.
 • Ακριβές αντίγραφο του μισθωτηρίου θεωρημένο & κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου θα αναφέρεται ως ασκούμενη δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο ψωμιού.
 • Σχεδιαγράμματα εις 3πλούν των χώρων του καταστήματος κατόψεως και καθέτου τομής σε κλίμακα 1:50 υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από μηχανικό στο οποίο θα απεικονίζονται οι χώροι οι διαστάσεις και η επιφάνεια του καταστήματος και θα προκύπτει ότι το κατάστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του Ν 3526/2007 (διαστάσεις χώρου τουλάχιστον 12 m2).
 • Οικοδομική άδεια με θεωρημένο σχεδιάγραμμα και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενοι για εμπόριο ή άλλη επαγγελματική χρήση, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό.
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας του καταστήματος.
  (γίνεται υπηρεσιακά από το Δήμο μετά την κατάθεση των δικ/κών).
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Τελών - Φόρων - Δικαιωμάτων έκδοσης αδειών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

TOP