Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος από Ο.Ε.-Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.-Α.Ε.

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Καταστατικό της Εταιρίας (νόμιμα εκδιδόμενο). Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο.
  • Πράξη της Εταιρίας που να ορίζει τον εκπρόσωπο και υπεύθυνο για τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές κ.λ.π. διατάξεις.
  • Τα με α/α 4, 5, 6, δικαιολογητικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (δελτίο ταυτότητας, βιβλιάριο υγείας, απόσπασμα ποινικού μητρώου) για όλους τους εκπροσωπούντες αυτήν μετόχους ή εταίρους αντίστοιχα.
  • Δημοσίευση του εταιρικού στο Φ.Ε.Κ. (αφορά μόνο τις Α.Ε. & ΕΠΕ)
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Τελών - Φόρων - Δικαιωμάτων έκδοσης αδειών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
  • Δημαρχείο 
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

TOP