Άδειες για καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια.
  (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Πρόσφατες φωτογραφίες (3) του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου.
 • Διπλότυπο είσπραξης από Δήμο Κυπαρισσίας 185,00 €.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του αιτούντα/ αιτούντων (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) με την οποία δηλώνει «ότι η κύρια είσοδος του χώρου είναι και η έξοδός του, βρίσκεται επί δημοσίας οδού και δεν υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος, που να οδηγεί σε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, πλην της εξόδου κινδύνου».
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας που να αφορά τις χρήσεις γης στην περιοχή.
 • Οικοδομική άδεια του κτιρίου του καταστήματος, σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από την πολεοδομία.
 • Βεβαίωση Κύριας Χρήσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας η οποία να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της κάτοψης του καταστήματος, σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ).
 • Σχεδιάγραμμα κατόψεως του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου σε τρία (3) αντίτυπα διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού, σε κλίμακα 1:50. Πρέπει να προσδιορίζεται ο αριθμός και ο χώρος των Η/Υ.
 • Κανονισμό της οικοδομής και δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο:
  “Είμαι διαχειριστής της επί της οδού .............................................. αρ. ......... οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει από τον .................................. Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα έχει κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.”
  Όταν δεν έχει κανονισμό:
  “Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού ................................................... αρ. ........ οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει από τον ................................  Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα δεν έχει κανονισμό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.”.
  Προκειμένου περί οικημάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.
  ΣΗΜ: Σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του διαχειριστή, τη δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος γράφοντας το ίδιο ακριβώς κείμενο και προσθέτοντας: «…επίσης δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής ή υπάρχει και αρνείται να υπογράψει». Να προσκομίζεται και ο κανονισμός.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκατάστασης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του με το εξής περιεχόμενο:
  “Είμαι ηλεκτρολόγος εγκατάστασης, κάτοχος της υπ' αριθμ. ... άδειας και από έλεγχο στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του επί της οδού .......... αρ.  ....... καταστήματος   ..………….... ιδιοκτησίας …............. βρήκα ότι αυτή είναι ακίνδυνη και ασφαλής.”
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδικής Ταυτότητας Ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.
 • Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί έναρξης ασκήσεως επιτηδεύματος ή μεταβολής (άρθρο 8 και 9 Ν.1882/90).
 • Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα  ή μίσθωση του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, από τον αιτούντα  ή  η παραχώρηση στον αιτούντα   (θεωρημένα ).
 • ι) Για εταιρίες Ο.Ε. & Ε.Ε. συμφωνητικό σύστασης εταιρίας, φωτοαντίγραφο ταυτότητας όλων των εταίρων και πράξη διορισμού Υγειονομικού Υπευθύνου.
  ιι) Για  εταιρίες Α.Ε. και Ε.Π.Ε., στοιχεία μετόχων  ή εταίρων  που εκπροσωπούν την εταιρία το Φ.Ε.Κ. και πρακτικό του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ο υγειονομικός Υπεύθυνος
  ιιι) Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (Φ.Ε.Κ) καταστατικού προκειμένου περί  εταιρίας ή σωματείου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι «…δεν του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ, ότι έχουν παρέλθει τρία  έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής.».
 • Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο:
  «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα……………………… δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει.». Επίσης να σημειωθεί πως η δήλωση αυτή γίνεται στην περίπτωση α)  προσωπικής εταιρίας δηλ. Ο.Ε. ή Ε.Ε. από όλους τους εταίρους β) Ανώνυμης Εταιρείας από τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Ε.Π.Ε. από τον εκπρόσωπο της εταιρίας.
 • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Γνωμοδότηση Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου Νομαρχίας Αθηνών περί της καταλληλότητας του καταστήματος (γίνεται υπηρεσιακά από το Δήμο μετά την κατάθεση των δικ/κών).
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοίκησης - Άδειες Καταστημάτων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένη φωτοτυπία.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).
 • ΦΕΚ Υπηρεσιών Διαδικτύου

TOP