Αντικατάσταση άδειας λόγω τροποποίησης καταστατικού

(χωρίς την διαδικασία του άρθρου 8 της Αιβ/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης)
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10551/23-02-2007 (ΦΕΚ246/τ.Β’/26-02-2007) Κ.Υ.Α. «Απλούστευση διαδικασιών…» και την εγκύκλιο με αριθ. 26/17059/20-03-2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

   
Δικαιολογητικά
 • Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου
  (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (έντυπο του Δήμου).
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος.
 • Αρχικό καταστατικό με τις τροποποιήσεις του και δήλωση αποδοχής του εκπροσώπου.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με υπάρχουσα άδεια.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του εκπροσώπου.
 • Διπλότυπο είσπραξης Δήμου 185,00 €.
 • Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κυπαρισσίας περί μη οφειλής
 • Επικυρωμένο φωτ/φο δελτίου ταυτότητας (όλων των μελών της εταιρείας).
 • Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 περί μη τελεσίδικης καταδίκης αδικημάτων του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/1979 όπως ισχύει», όπου απαιτείται ποινικό μητρώο. [Η υπηρεσία τις ελέγχει δειγματοληπτικά με αυτεπάγγελτη αναζήτηση σύμφωνα με την 2458/05 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267/Β΄/01-03-05)]
 • Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί της σχετικής μεταβολής (εφόσον απαιτείται).
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας.
 • Μισθωτήριο (εάν τροποποιήθηκε).
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Τελών - Φόρων - Δικαιωμάτων έκδοσης αδειών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP