Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από μικροπωλητές και δικαιούχους ή εκμεταλευτές αναπηρικών περιπτέρων

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • ΑΦΜ
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοίκησης - Άδειες Καταστημάτων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
  • Δημαρχείο 
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

  • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένη φωτοτυπία. 

TOP