Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • ΑΦΜ
 • Αντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος (επικυρωμένο)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα (παρέχεται από Τεχνική Υπηρεσία)
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοίκησης - Άδειες Καταστημάτων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένη φωτοτυπία.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP