ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΥΑΤ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τριφυλίας (ΔΕΥΑΤ), συστάθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2014 με τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3554/τ.Β΄/30-12-2014), μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την απόφαση 255/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας και περιοχή αρμοδιότητας τον νέο «Καλλικρατικό» Δήμο Τριφυλίας.

Μέχρι τις 29/12/2014 λειτουργούσε ως ΔΕΥΑΚΥ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κυπαρισσίας) και αποτελούσε διαδημοτικού ενδιαφέροντος οργανική μονάδα, που περιλάμβανε τις οικιστικές περιοχές του Δήμου Κυπαρισσίας και τις υφιστάμενες σε αυτόν Τοπικές Κοινότητες και είχε ιδρυθεί  το 2005 (ΦΕΚ 1449/21-10-2005), με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων.

Η ΔΕΥΑΤ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται, ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της, από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

Συγκεκριμένα, η Επιχείρηση ασχολείται με τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση έργων μεταφοράς, τη διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακάθαρτων και όμβριων υδάτων, καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής του Δήμου Τριφυλίας. Επίσης είναι μέλος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

TOP