Βελτίωση Φωτισμού

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
    (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
  • Σαφής διατύπωση θέσης
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση  Εξωτερικά Συνεργεία 
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο
  • Internet
Σημεία Παραλαβής Αιτήματος
  • Δημαρχείο 
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

TOP